Our Team

Nilanjana Paul

Singing Teacher

Abrita Chatterjee

Kathak Dance Teacher

Harshita Ganesh

Bharatnatyam Teacher

Mrs Sujata Sinha

Hindi Teacher

Kovathani Puvanachandran

Bharatnatyam Teacher

Dr. Tanvi Vijay

Kathak Teacher

Sneha Paul

Exam Co-ordinator

Aarti Mitesh Khatri

Bharatnatyam Teacher

Vishal Sharma

Choreographer, Kathak and Bollywood teacher

Sujata Paul

Bengali Teacher

Nandini Ray

Bharatnatyam Dance Teacher

Scroll to Top
Call Now Button